Top 10 Sanatan Hindu Temples We Must Visit Now! 

Top 10 Sanatan Hindu Temples We Must Visit Now! 

By Jaano India

1. Badrinath Dham (Uttarakhand)

2. Har ki Pauri Haridwar (Uttarakhand)

3. Madurai Meenakshi Amman (Madurai)

4. Somnath Mahadev Jyotirling (Gujarat)

5. Sree Padmanabhaswamy Mandir (Kerala)

6. Shree Mahakaleshwar Jyotirling (Ujjain)

7. Shree Kedarnath Dham (Uttarakhand)

8. Shree Jagannath Dham (Puri, Odisha)

9. Shree Kashi Vishwanath Dham (Varanasi)

10. Tirumala Tirupati Devsthanam (Tirupati)

Very interesting stories in swipe up!

Very interesting stories in swipe up!